Librarian

Dr. Lagdhir Rabari

Dr. Lagdhir Rabari

Deputy Librarian
0712-2812619

Charvi_Kumar

Mr. Anil Prabhakar Kshirsagar

Asst. Librarian

0712-2812620

Samiksha Bijwe

Ms. Samiksha Bijwe

Library Assistant

0712-2812620